Napoli, Ponticelli sommersa dai rifiuti
(Newfotosud, Alessandro Garofalo)

Napoli, Ponticelli sommersa dai rifiuti 
(Newfotosud, Alessandro Garofalo)